CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ THUẾ QUANG MINH
0987 519 016 - 0902 268 216

Công văn số 115/TCT-DNNCN

29/10/2020

-

Admin

-

0 Bình luận

         BỘ TÀI CHÍNH
   TỔNG CỤC THUẾ
           -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/TCT-DNNCN
V/v: khấu trừ thuế TNCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

 Kính gửi: Bà Ngô Thị Bạch Minh Luân
Địa chỉ: 4-lD Khu phố Mỹ Cảnh, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7,
thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0919226208

Tổng cục Thuế nhận được được đơn yêu cầu của đề ngày 19/11/2019 của bà về chính sách thuế TNCN đối với khoản trợ cấp bổ sung hỗ trợ tìm công việc mới khi chấp dứt hợp đồng lao động. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 2 Điều 2; Khoản 2 Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN

Tại Khoản 2, Điều 2 quy định các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

b.6) Trơ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp một việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội”.

Tại Khoản 2, Điều 8 quy định thời điểm xác định thu nhập chịu thuế

“b) Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế.

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế”.

Tại Khoản 1, Điều 25 quy định khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

“b.2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần.”

Căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ bà cung cấp thì:

Khoản tiền trợ cấp bổ sung hỗ trợ người lao động tìm việc làm mới mà Công ty TNHH quản lý quỹ Manulife Việt Nam chi trả cho bà Ngô Thị Bạch Minh Luân là khoản có tính chất tiền lương, tiền công.

Trường hợp Công ty TNHH quản lý quỹ Manulife Việt Nam chi trả trợ cấp cho bà khi nghỉ việc cao hơn mức quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội mà khoản thu nhập bà nhận được trước thời điểm bà chính thức nghỉ việc, ngày 20/8/2019 thì phần chênh lệch trên đơn vị chi trả khấu trừ thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần trước khi chi trả là đúng theo quy định hiện hành.

Trường hợp trong năm bà có thu nhập từ 02 nơi trở lên thì bà thuộc diện tự quyết toán thuế TNCN theo quy định. Tổng cục Thuế thông báo để Bà Ngô Thị Bạch Minh Luân được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC, CST – BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Thế Mạnh

 

Hãy liên hệ ngay với Công ty CP Đại lý Thuế Quang Minh
Địa chỉ công ty: Chung cư CT4, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh trì, Hà Nội
Địa chỉ email: dailythuequangminh.cskh@gmail.com
Hotline:(+84) 0987 519 016 - 0902 268 216

TAGS :

TIN MỚI

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Cơ quan thuế không tự động hoàn thuế cho người nộp thuế, trường hợp có số thuế nộp thừa nhưng không đề nghị hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ thuế sau. Cụ thể, yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thông qua việc quyết toán...

27/05/2024 0