CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ THUẾ QUANG MINH
0987 519 016 - 0902 268 216

Công văn số 2759/TCT-CS

03/10/2020

-

Admin

-

0 Bình luận

      BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------      
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------      
       
Số: 2759/TCT-CS
V/v chính sách thuế
  Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2017
 

Kính gửi: Công ty TNHH Change Interaction
(Địa chỉ: 36 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, Quận1, thành phố Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5796/VPCP-ĐMDN ngày 05/6/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyn kiến nghị của Công ty TNHH Change Interaction về thông tin trên hóa đơn giá trị gia tăng. Về kiến nghị của Công ty TNHH Change Interaction, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thông tin trên hóa đơn

Căn cứ Khoản 3, 4 Điều 3 và Khoản 1, 2 Điều 14 của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; căn cứ Khoản 7.b Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Theo các quy định nêu trên, về nguyên tắc, khi lập hóa đơn đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ phải ghtên, địa chỉ, mã số thuế theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Trường hợp địa chỉ của Công ty TNHH Change Interaction theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: 36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thì khi người bán lập hóa đơn cho Công ty có thể ghi với địa chỉ rút gọn là 36 Bùi Thị Xuân, P.Bến Thành, Q1, TP HCM.

Trường hợp người bán lập hóa đơn ghi đúng mã số thuế Công ty và mã s thuế của người bán nhưng tại mục địa ch Công ty trên hóa đơn ghi thiếu thông tin “Phường Bến Thành” hoặc ghi thiếu thông tin “thành phố Hồ Chí Minh” nhưng vẫn xác định được đúng địa chỉ của Công ty và các nội dung khác trên hóa đơn đu đúng thì các hóa đơn này vn được chấp nhận đ kê khai thuế. Công ty và bên bán phải lập biên bản điều chỉnh về sai sót về địa chỉ người mua và không lập hóa đơn điều chỉnh.

Liên quan đến nội dung viết tt tên, địa chỉ trên hóa đơn, Tng cục Thuế có công văn số 4291/TCT-CS ngày 10/12/2013 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Liên quan đến khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn sai về hình thức, Bộ Tài chính có công văn số 1781/BTC-TCT ngày 11/2/2014 gửi Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản và Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 24/5/2017, Tổng cục Thuế có công văn số 2186/TCT-CS trả lời Công ty cổ phần xây lắp Cao Bằng về việc ghi thiếu địa chỉ trên hóa đơn.

2. Về chi phí mua sách

Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/NĐ-CP ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về thuế TNDN quy định Khoản chi được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

“1. Trừ các Khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi Khoản chi nếu đáp ng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ quy định nêu trên, về nguyên tắc, trường hợp Công ty TNHH Change Interaction có Khoản chi mua sách chuyên ngành cho nhân viên tham khảo để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên thì Khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Change Interaction biết. Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện theo quy định/.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (đ
 b/cáo);
- Ph
ó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- C
ng thông tin điện tử Chính phủ;
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp -VPCP;
- Văn phòng Bộ (để b/cáo);
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu
VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

Hãy liên hệ ngay với Công ty CP Đại lý Thuế Quang Minh
Địa chỉ công ty: Chung cư CT4, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh trì, Hà Nội
Địa chỉ email: dailythuequangminh.cskh@gmail.com
Hotline:(+84) 0987 519 016 - 0902 268 216

TAGS :

TIN MỚI

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Cơ quan thuế không tự động hoàn thuế cho người nộp thuế, trường hợp có số thuế nộp thừa nhưng không đề nghị hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ thuế sau. Cụ thể, yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thông qua việc quyết toán...

27/05/2024 0