CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ THUẾ QUANG MINH
0987 519 016 - 0902 268 216

Công văn số 3193/TCT-KK, về việc khai, nộp thuế GTGT vãng lai

21/08/2021

-

Admin

-

0 Bình luận

  BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
        -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3193/TCT-KK
V/v khai, nộp thuế GTGT vãng lai

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2017

                                                          Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Kiên Giang;
- Công ty TNHH Kỹ thuật chiếu sáng Hà Thành
(Địa chỉ: 296 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời công văn số 07.2017/CV đề ngày 08/7/2017 của Công ty TNHH Kỹ thuật chiếu sáng Hà Thành vướng mắc về việc khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại:

Điểm đ khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

“Điều 11. Khai thuế giá trị gia tăng

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế:

...đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Ví dụ 16: Công ty A trụ sở tại Hải Phòng, ký hợp đồng cung cấp xi măng cho Công ty B có trụ sở tại Hà Nội, theo hợp đồng, hàng hóa sẽ được Công ty A giao tại công trình mà công ty B đang xây dựng tại Hà Nội, thì hoạt động bán hàng này không được gọi là bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Công ty A thực hiện kê khai thuế GTGT tại Hải Phòng, không phải thực hiện kê khai bán hàng vãng lai đối với doanh thu từ hợp đồng bán hàng cho Công ty B tại Hà Nội.

Ví dụ 19: Công ty B trụ sở tại Hà Nội bán máy điều hòa cho khách tại Hòa Bình (bao gồm cả lắp đặt) thì Công ty B không phải nộp vãng lai tại Hòa Bình.”

Căn cứ các hướng dẫn trên, giao Cục Thuế tỉnh Kiên Giang phối hợp với Cục Thuế thành phố Hà Nội thực hiện kiểm tra, xác minh tình hình hoạt động, kinh doanh, mua bán và vận chuyển hàng hóa của Công ty TNHH Kỹ thuật chiếu sáng Hà Thành với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Trường hợp thực tế Công ty TNHH Kỹ thuật chiếu sáng Hà Thành có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội ký hợp đồng cung cấp hàng hóa cho doanh nghiệp có trụ sở tại Kiên Giang. Theo hợp đồng, hàng hóa được Công ty TNHH Kỹ thuật chiếu sáng Hà Thành chuyển trực tiếp từ kho của Công ty tại Hà Nội vào công trình của bên mua tại Kiên Giang thì hoạt động bán hàng này không được gọi là bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Công ty TNHH Kỹ thuật chiếu sáng Hà Thành thực hiện kê khai thuế GTGT tại Hà Nội, không phải thực hiện kê khai bán hàng vãng lai đối với doanh thu từ hợp đồng bán hàng nêu trên tại Kiên Giang.

Tổng cục Thuế trả lời để đơn vị được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hà Nội (để phối hợp t/h);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG


 


Nguyễn Thị Thu Phương

 

 

Hãy liên hệ ngay với Công ty CP Đại lý Thuế Quang Minh
Địa chỉ công ty: Chung cư CT4, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh trì, Hà Nội
Địa chỉ email: dailythuequangminh.cskh@gmail.com
Hotline:(+84) 0987 519 016 - 0902 268 216

TAGS :

TIN MỚI

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Cơ quan thuế không tự động hoàn thuế cho người nộp thuế, trường hợp có số thuế nộp thừa nhưng không đề nghị hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ thuế sau. Cụ thể, yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thông qua việc quyết toán...

27/05/2024 0