CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ THUẾ QUANG MINH
0987 519 016 - 0902 268 216

Công văn số 3409/TCT-KK, về việc kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai

21/08/2021

-

Admin

-

0 Bình luận

   BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
           -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3409/TCT-KK
V/v kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2015

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Bình

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1404/CT-THDT ngày 13/6/2015 của Cục Thuế Quảng Bình về việc kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai của Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Hưng Phát tại tỉnh Quảng Trị, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 7, Mục I, Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc điều chỉnh các khoản thu, nộp ngân sách khi phát hiện sai sót.

Khoản 1, khoản 6 Điều 10 Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011; Khoản 1, khoản 6 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế GTGT.

Công văn số 2083/KBNN-KTNN ngày 18/8/2014 của Kho bạc Nhà nước trả lời công văn số 2718/TCT-KK ngày 17/7/2014 của Tổng cục Thuế về hướng dẫn quy trình, thủ tục điều chỉnh thông tin thu nộp NSNN.

Trường hợp từ tháng 02/2013 - 02/2015 (trong thời gian Công ty chưa thành lập chi nhánh tại tỉnh Quảng Trị), Công ty TNHH SX-TM Hưng Phát phát sinh hoạt động kinh doanh, bán hàng vãng lai tại tỉnh Quảng Trị thì Công ty phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai đối với hoạt động bán hàng nêu trên với Cục Thuế tỉnh Quảng Trị. Công văn số 1765/TCT-KK ngày 08/5/2015 của Tổng cục Thuế gửi UBND tỉnh Quảng Trị về việc hướng dẫn kê khai, nộp thuế của Công ty TNHH sản xuất thương mại Hưng Phát tại tỉnh Quảng Trị là đúng quy định, đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Bình nghiên cứu hướng dẫn Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1765/TCT-KK nêu trên.

Do Công ty TNHH SX-TM Hưng Phát đã kê khai và nộp đầy đủ số thuế GTGT phải nộp tại Quảng Bình (bao gồm số thuế GTGT vãng lai phải nộp tại Quảng Trị), Công ty không bị xử phạt về hành vi trốn thuế, không phải nộp tiền chậm nộp đối với số thuế GTGT vãng lai phát sinh tại Quảng Trị. Để giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế hướng dẫn điều chỉnh số thuế GTGT Công ty đã nộp tại Quảng Bình sang số thuế GTGT vãng lai phải nộp tại Quảng Trị như sau:

- Cục Thuế tỉnh Quảng Bình hướng dẫn Công ty có văn bản đề nghị chuyển số thuế GTGT vãng lai phải nộp tại Quảng Trị từ tháng 02/2013 - 02/2015 đã nộp tại Quảng Bình, từ tài khoản KBNN tỉnh Quảng Bình sang tài khoản KBNN tỉnh Quảng Trị để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế GTGT vãng lai tại Cục Thuế tỉnh Quảng Trị.

- Căn cứ văn bản đề nghị của Công ty, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình thực hiện lập văn bản (không lập Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07/NS) gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình, khi lập văn bản đề nghị cần nêu rõ về lý do chuyển số nộp NSNN, thông tin số tiền đề nghị chuyển từ KBNN tỉnh Quảng Bình sang KBNN tỉnh Quảng Trị để Cục Thuế tỉnh Quảng Trị có cơ sở hạch toán số đã nộp của người nộp thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- UBND tỉnh Quảng Trị;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Trị;
- Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Hưng Phát;
- Vụ CST, PC, NSNN (BTC);
- Vụ CS, PC (TCT);
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Đại Trí

 

Hãy liên hệ ngay với Công ty CP Đại lý Thuế Quang Minh
Địa chỉ công ty: Chung cư CT4, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh trì, Hà Nội
Địa chỉ email: dailythuequangminh.cskh@gmail.com
Hotline:(+84) 0987 519 016 - 0902 268 216

TAGS :

TIN MỚI

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Cơ quan thuế không tự động hoàn thuế cho người nộp thuế, trường hợp có số thuế nộp thừa nhưng không đề nghị hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ thuế sau. Cụ thể, yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thông qua việc quyết toán...

27/05/2024 0