CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ THUẾ QUANG MINH
0987 519 016 - 0902 268 216

Công văn số 4903/TCHQ-TXNK

23/09/2020

-

Admin

-

0 Bình luận

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4903/TCHQ-TXNK
V/v thuế tiêu thụ đặc biệt

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Phúc Nguyên.
(E16 khu Đại An, Phường 9, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 47/PHUCNGUYEN-2020 ngày 9/7/2020 của Công ty TNHH TM dịch vụ kỹ thuật Phúc Nguyên đề nghị giải đáp về việc thuế tiêu thụ đặc biệt. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm h khoản 1 Điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;

Căn cứ khoản 5 Điều 3 Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Căn cứ khoản 6 Điều 3 Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Căn cứ các quy định trên, điều hòa nhiệt độ có công suất từ 90.000 BTU trở xuống, theo thiết kế của nhà sản xuất chỉ để lắp ráp trên phương tiện vận tải, bao gồm ô tô, toa xe lửa, thuyền, tàu bay” thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo đó trường hợp công ty nhập khẩu máy điều hòa không khí, có công suất 20.000 BTU lắp trên sàn khoan của giàn khoan - FRIEDRICH KUHL SERIES KCM18A30A không thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Phúc Nguyên biết và liên hệ với Cục Hải quan địa phương nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Cục HQ Bà Rịa - Vũng Tàu (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-Đ.Thuận (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

Hãy liên hệ ngay với Công ty CP Đại lý Thuế Quang Minh
Địa chỉ công ty: Chung cư CT4, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh trì, Hà Nội
Địa chỉ email: dailythuequangminh.cskh@gmail.com
Hotline:(+84) 0987 519 016 - 0902 268 216

TAGS :

Thuế TTĐB Điều hòa nhiệt độ

TIN MỚI

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Cơ quan thuế không tự động hoàn thuế cho người nộp thuế, trường hợp có số thuế nộp thừa nhưng không đề nghị hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ thuế sau. Cụ thể, yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thông qua việc quyết toán...

27/05/2024 0