CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ THUẾ QUANG MINH
0987 519 016 - 0902 268 216

Công văn số 615/TCT-CS về việc chính sách thuế.

07/05/2021

-

Admin

-

0 Bình luận

           BỘ TÀI CHÍNH
       TỔNG CỤC THUẾ
                -------

Số: 615/TCT-CS
V/v chính sách thuế

                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                  ---------------

 

                                                                                             Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4207/CT-TTKT1 ngày 8/10/2020 và công văn số 4656/CT-TTKT1 ngày 11/11/2020 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk vướng mắc về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về loại hình doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đắk Lắk đã có công văn số 2558/SKHĐT- KTĐN ngày 15/10/2020 gửi Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về loại hình doanh nghiệp của Công ty TNHH Cà phê Ngon.

2. Về hoạt động chuyển nhượng vốn

- Tại khoản 2 Điều 2 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 quy định về người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế quy định về thu nhập chịu thuế TNDN phát sinh tại Việt Nam của các doanh nghiệp nước ngoài;

- Tại Điều 14 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về thuế TNDN (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 8 Thông tư số 96/2015/TT-BTC) quy định về thu nhập từ chuyển nhượng vốn;

- Tại Điều 8 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 2 điểm a Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 78/2014/TT-BTC về giá mua của phần vốn chuyển nhượng;

Căn cứ quy định nêu trên:

- Về đối tượng kê khai, nộp thuế: Tổng cục Thuế đã có công văn số 1920/TCT-CS ngày 15/5/2019 trả lời Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk theo hướng thống nhất với quan điểm đề xuất của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, trường hợp bên chuyển nhượng vốn và bên nhận chuyển nhượng vốn đều là nhà đầu tư nước ngoài không hoạt động theo Luật đầu tư, Luật Doanh nghiệp Việt Nam, Công ty TNHH Cà phê Ngon là doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi 02 nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vốn thì Công ty TNHH Cà phê Ngon có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế TNDN phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài theo quy định.

- Về thời điểm chuyển nhượng vốn: Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk căn cứ hợp đồng chuyển nhượng vốn và tình hình thực tế để xác định thời điểm chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Cà phê Ngon theo đúng quy định.

- Về giá chuyển nhượng: Theo công văn số 4207/CT-TTKT1 nêu trên của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk thì mức giá chuyển nhượng tại Hợp đồng chuyển nhượng vốn không số ngày 02/11/2017 giữa Công ty TNHH Tư nhân Jayanti Pte.Ltd (Singapore) và Công ty TNHH CCL Products (Ấn Độ) là không phù hợp với giá thị trường. Theo đó, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk trường hợp mức giá chuyển nhượng Công ty TNHH Cà phê Ngon không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế thực hiện ấn định giá chuyển nhượng. Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk căn cứ quy định của pháp luật, hồ sơ khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, báo cáo tài chính của Công ty đến thời điểm chuyển nhượng vốn, tham khảo trường hợp chuyển nhượng vốn tương tự và tình hình thực tế chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Cà phê Ngon để xác định giá chuyển nhượng theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Vũ Xuân Bách (để báo cáo);
- Vụ PC, CST, Thanh tra (BTC);
- Cục QLGS KTKT (BTC);
- Vụ PC, HTQT, KTNB, TTKT (TCT);
- Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH


                 Lưu Đức Huy

 

Hãy liên hệ ngay với Công ty CP Đại lý Thuế Quang Minh
Địa chỉ công ty: Chung cư CT4, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh trì, Hà Nội
Địa chỉ email: dailythuequangminh.cskh@gmail.com
Hotline:(+84) 0987 519 016 - 0902 268 216

TAGS :

TIN MỚI

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Cơ quan thuế không tự động hoàn thuế cho người nộp thuế, trường hợp có số thuế nộp thừa nhưng không đề nghị hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ thuế sau. Cụ thể, yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thông qua việc quyết toán...

27/05/2024 0