CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ THUẾ QUANG MINH
0987 519 016 - 0902 268 216

Công văn số 7546/CT-TTHT

03/10/2020

-

Admin

-

0 Bình luận

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 
Số: 7546/CT-TTHT
V/v Chính sách thuế
  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2017
 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại - Cơ khí Tân Thanh
Địa chỉ: Khu Phố 4, đường Trường Sơn, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP HCM.
Mã số thuế: 0301367072

 

Trả lời văn bản không số ngày 18/4/2017 của Công ty về chi phí đào tạo ngoại ngữ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân;

Trường hợp Công ty trình bày, có phát sinh chi phí thuê cá nhân người nước ngoài dạy ngoại ngữ cho cán bộ, công nhân viên nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty thì căn cứ hợp đồng dịch vụ, chứng từ thanh toán tiền cho cá nhân người nước ngoài, Công ty được tính khoản chi này vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Công ty lưu ý phải thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người nước ngoài trước khi trả thu nhập theo quy định tại Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC .

Cục Thuế TP trả lời để Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Kiểm tra 4;
- Phòng PC;
- Lưu: VT. TTHT.
819/17/pntsi


 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nam Bình

Hãy liên hệ ngay với Công ty CP Đại lý Thuế Quang Minh
Địa chỉ công ty: Chung cư CT4, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh trì, Hà Nội
Địa chỉ email: dailythuequangminh.cskh@gmail.com
Hotline:(+84) 0987 519 016 - 0902 268 216

TAGS :

TIN MỚI

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Cơ quan thuế không tự động hoàn thuế cho người nộp thuế, trường hợp có số thuế nộp thừa nhưng không đề nghị hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ thuế sau. Cụ thể, yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thông qua việc quyết toán...

27/05/2024 0