CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ THUẾ QUANG MINH
0987 519 016 - 0902 268 216

Công văn số 967/TCT-CS v/v giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 116/2020/QH.

07/05/2021

-

Admin

-

0 Bình luận

         BỘ TÀI CHÍNH
    TỔNG CỤC THUẾ
              -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    ---------------

Số: 967/TCT-CS
v/v giảm thuế thu nhập

doanh nghiệp theo Nghị quyết

số 116/2020/QH

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

 

     Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

    Trả lời công văn số 28399/CT-TTHT ngày 16/12/2020 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc xác định đổi tượng được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

     Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác quy định:

     “ỉ. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. ”

     Điểu 1 Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 quy định:

     “Điều 1. Đối tượng áp dụng

     Nghị định này áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 116/2020/QH14 , bao gồm:

     1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

     2. Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã.

    3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

    4. Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

    Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 quy định:

     “2. Tổng doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế theo quy định tại khoản 1 Điều này là tổng doanh thu trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành…”

     Điều 84 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 quy định:

     “Điều 84. Chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân

     1. Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân.

     2. Chi nhảnh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân.

     3. Văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện trong phạm vi do pháp nhân giao, bảo vệ lợi ích của pháp nhân.

     4. Việc thành lập, chẩm dứt chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân phải được đãng ký theo quy định của pháp luật và công bo công khai.

     5. Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện nhiệm vụ theo uỷ quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được uỷ quyển.

     6. Pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do chi nhánh, văn phòng đại diện xác lập, thực hiện. ”

      Căn cứ các quy định nêu trên, căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế theo Nghị quyết số 116/2020/QH14 và Nghị định số 114/2020/NĐ- CP là doanh thu của doanh nghiệp bao gồm doanh thu của chi nhánh thể hiện trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.

     Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng quy định của pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Các Vụ: PC, KK, DNL;

- Lưu: VT, CS (3b).

                       KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
                      PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
                         

                        Vũ Xuân Bách

 

Hãy liên hệ ngay với Công ty CP Đại lý Thuế Quang Minh
Địa chỉ công ty: Chung cư CT4, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh trì, Hà Nội
Địa chỉ email: dailythuequangminh.cskh@gmail.com
Hotline:(+84) 0987 519 016 - 0902 268 216

TAGS :

TIN MỚI

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Cơ quan thuế không tự động hoàn thuế cho người nộp thuế, trường hợp có số thuế nộp thừa nhưng không đề nghị hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ thuế sau. Cụ thể, yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thông qua việc quyết toán...

27/05/2024 0