CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ THUẾ QUANG MINH
0987 519 016 - 0902 268 216

Giảm hàng loạt phí, lệ phí trong nhiều lĩnh vực đến hết ngày 30/6/2021

08/01/2021

-

Admin

-

0 Bình luận

Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Bộ Tài chính quyết định giảm mức thu hàng loạt các khoản phí, lệ phí trong nhiều lĩnh vực đến hết ngày 30/6/2021.

Cụ thể, tại Thông tư 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí được giảm từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021 cụ thể như sau:

Stt Tên phí, lệ phí Mức thu
1 Phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường Bằng 70% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 22/2020/TT-BTC
2 Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, lệ phí giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm a và điểm b Mục 1 Biểu mức thu lệ phí tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 150/2016/TT-BTC
3 Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân mức thu lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 172/2016/TT-BTC 
4 Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở  Bằng 50% mức thu phí quy định tại Thông tư 209/2016/TT-BTC
5 Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng Bằng 50% mức thu phí quy định tại Thông tư 210/2016/TT-BTC 
6 Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch Bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư 33/2018/TT-BTC
7 Phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện Bằng 80% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 270/2016/TT-BTC.
8 Phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn Bằng 70% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 197/2016/TT-BTC.
9 Phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán;  Bằng 50% mức thu phí, lệ phí quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC.
Riêng lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán và phí giám sát hoạt động chứng khoán Bằng 100% mức thu lệ phí quy định tại điểm 20 Mục I và điểm 2 Mục II Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 272/2016/TT-BTC.
10 Phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh Bằng 50% mức thu phí quy định tại Điều 4 Thông tư 214/2016/TT-BTC.
11 Phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá:  
- Tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; Bằng 50% mức thu phí, lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 168/2016/TT-BTC.
- Tại các khu vực khác.  Bằng 50% mức thu phí, lệ phí tương ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư 168/2016/TT-BTC.
12 Phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài Bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 232/2016/TT-BTC.
13 Lệ phí sở hữu công nghiệp Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 263/2016/TT-BTC.
14 Phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay Bằng 90% mức thu phí quy định tại Điều 4 Thông tư 247/2016/TT-BTC.
15 Phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam Bằng 90% mức thu phí, lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 194/2016/TT-BTC.
16 Phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay Bằng 80% mức thu phí quy định tại mục VI và mục VIII phần A Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không ban hành kèm theo Thông tư 193/2016/TT-BTC.
Riêng nội dung thu tại các số thứ tự: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 5, 6 của mục VI và số thứ tự 4 của mục VIII phần A Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không ban hành kèm theo Thông tư 193/2016/TT-BTC Bằng 100% mức thu phí tương ứng quy định tại mục VI và VIII phần A Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không ban hành kèm theo Thông tư 193/2016/TT-BTC.
17 - Phí đăng ký giao dịch bảo đảm Bằng 80% mức thu phí quy định tại điểm a, điểm b và điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư 202/2016/TT-BTC.
- Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển Bằng 80% mức thu phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 202/2016/TT-BTC .
18 Phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bằng 70% mức thu phí quy định tại Điều 1 Thông tư 110/2017/TT-BTC.
19 Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước Bằng 50% mức thu phí, lệ phí quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 4 Thông tư 259/2016/TT-BTC.
20 - Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Mục I Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 207/2016/TT-BTC.
- Phí bảo hộ giống cây trồng (duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng): Bằng 80% mức thu phí quy định tại điểm 3 Mục III Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 207/2016/TT-BTC. Mục III Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 207/2016/TT-BTC .
+ Trường hợp duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng từ năm thứ 1 đến năm thứ 9.
+ Trường hợp duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng từ năm thứ 10 đến hết thời gian hiệu lực của Bằng bảo hộ
21 Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB Bằng 80% mức thu lệ phí quy định tại Phần I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư  219/2016/TT-BTC.
22 Lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ Bằng 80% mức thu lệ phí quy định tại Phần III và Phần IV Điều 1 Thông tư 23/2019/TT-BTC.
23 Phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh Bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư  58/2020/TT-BTC.
24 Phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy Bằng 50% mức thu phí quy định tại Mục I, Mục II, điểm 2 Mục VI, Mục VII, Mục VIII, Mục IX Phần A và Phần B Biểu phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy ban hành kèm theo Thông tư 227/2016/TT- BTC.
25 Phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy Bằng 50% mức thu phí quy định tại Điều 5 Thông tư 258/2016/TT-BTC.
26 Lệ phí cấp Căn cước công dân Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC.
27 Phí trong lĩnh vực y tế Bằng 70% mức thu phí quy định tại Điều 1 Thông tư 11/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 278/2016/TT-BTC.
28 Phí sử dụng đường bộ thu đối với xe ô tô kinh doanh vận tải của doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hợp tác xã kinh doanh vận tải, hộ kinh doanh vận tải:  
- Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách (xe ô tô chở người, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng); Bằng 70% mức thu phí quy định tại Điều 1 Thông tư 11/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 278/2016/TT-BTC.
- Xe tải, xe ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo. Bằng 90% mức thu phí quy định tại điểm 2, điểm 3,     điểm 4, điểm 5, điểm 6, điểm 7, điểm 8 Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư 293/2016/TT-BTC.
29 Phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm Bằng 90% mức thu phí quy định tại Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư 75/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 279/2016/TT-BTC.

Có thể thấy, với quy định này, Bộ Tài chính đã giảm hàng loạt các loại phí, lệ phí phục vụ nhu cầu cấp thiết của người dân như: lệ phí cấp căn cước công dân giảm 50%; lệ phí cấp hộ chiếu giảm 20%; phí trong lĩnh vực y tế giảm 30%;… Lưu ý, các mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Bảng nêu trên thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc từ ngày 01/7/2021.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đang xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương gia hạn đối với các khoản phí, lệ phí đã điều chỉnh giảm năm 2020 được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 30/6/2021.

Hãy liên hệ ngay với Công ty CP Đại lý Thuế Quang Minh
Địa chỉ công ty: Chung cư CT4, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh trì, Hà Nội
Địa chỉ email: dailythuequangminh.cskh@gmail.com
Hotline:(+84) 0987 519 016 - 0902 268 216

TAGS :

Bình luận của bạn

TIN MỚI

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Cơ quan thuế không tự động hoàn thuế cho người nộp thuế, trường hợp có số thuế nộp thừa nhưng không đề nghị hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ thuế sau. Cụ thể, yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thông qua việc quyết toán...

27/05/2024 0