CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ THUẾ QUANG MINH
0987 519 016 - 0902 268 216

Tóm tắt nội dung chính của Luật doanh nghiệp 2020

03/12/2020

-

Admin

-

2 Bình luận

1. Về các thủ tục hành chính
- Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử (Điều 26)
• Bổ sung quy định về đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Theo đó, người thành lập doanh nghiệp có thể thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng với bộ hồ sơ điện tử (không phải nộp thêm bộ hồ sơ giấy như hiện nay).
- Dấu của doanh nghiệp (Điều 43)
Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung việc sử dụng dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, đồng thời bãi bỏ yêu cầu thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng.
• Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.
2. Về quản trị công ty TNHH và công ty cổ phần
- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Điều 12)
• Trường hợp việc phân công quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Thời hạn góp vốn bằng tài sản (Điều 47, 75, 113)
• Trường hợp góp vốn bằng tài sản, thời hạn góp vốn sẽ không bao gồm thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản.
- Quyền của cổ đông phổ thông (Điều 115)
• Giảm yêu cầu điều kiện về tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 10% xuống 5% và bỏ yêu cầu về thời hạn sở hữu liên tục cổ phần của cổ đông và nhóm cổ đông trong việc thực hiện một số quyền quan trọng như tiếp cận thông tin về hoạt động công ty, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.
Cơ cấu tổ chức quản lý công ty (Điều 54, 79, 137)
• Bỏ quy định về việc bắt buộc thành lập Ban Kiểm soát đối với công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), trừ trường hợp công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là doanh nghiệp nhà nước, hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước và công ty con của doanh nghiệp nhà nước.
3. Về huy động vốn
- Các loại cổ phần (Điều 114)
• Bổ sung quy định về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết
- Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết có lợi ích kinh tế và nghĩa vụ tương ứng với cổ phần phổ thông cơ sở, trừ quyền biểu quyết. Phát hành trái phiếu (Điều 46, 74, 128, 129)
• Bổ sung công ty TNHH vào đối tượng được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
• Bổ sung quy định phát hành trái phiếu riêng lẻ với công ty cổ phần không phải đại chúng.
4. Về doanh nghiệp nhà nước
- Khái niệm doanh nghiệp nhà nước (Điều 4, Điều 88)
• Doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
5. Về hộ kinh doanh
- Đăng ký và hoạt động (Điều 217)
• Chưa đưa hộ kinh doanh vào đối tượng điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp. Chính phủ sẽ quy định riêng việc đăng ký và hoạt động của hộ kinh doanh.
6. Tổ chức lại doanh nghiệp
- Tham chiếu đến Luật Cạnh tranh (Điều 200, 201)
• Thay vì quy định cụ thể các trường hợp phải thực hiện thông báo hoặc bị cấm khi thực hiện hợp nhất hoặc sáp nhập, Luật Doanh nghiệp 2020 tham chiếu đến Luật Cạnh tranh, theo đó, công ty bị hợp nhất, thực hiện việc sáp nhập phải đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Cạnh tranh.
- Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân (Điều 205)
• Bổ sung quy định cho phép chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần, công ty hợp danh.
- Quyền và nghĩa vụ của công ty sau thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp (Điều 198 – 205)
• Làm rõ việc đương nhiên kế thừa toàn bộ nghĩa vụ, các quyền và lợi ích hợp pháp theo quyết định công ty và các quy định pháp luật đối với công ty mới, công ty được tách, công ty hợp nhất, công ty nhận sáp nhập, công ty chuyển đổi trong các trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp.

Hãy liên hệ ngay với Công ty CP Đại lý Thuế Quang Minh
Địa chỉ công ty: Chung cư CT4, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh trì, Hà Nội
Địa chỉ email: dailythuequangminh.cskh@gmail.com
Hotline:(+84) 0987 519 016 - 0902 268 216

TAGS :

2 Bình luận

  1. ARCAMIPAF

    Sonny vdyesHfyvXjBlvIb 6 16 2022 generic cialis tadalafil

  2. Viewheple

    kamagra en mujeres Mqaoej [url=https://newfasttadalafil.com/]cialis price[/url] Cialis Cialis Rezeptfrei In Den Niederlanden Eomwqr https://newfasttadalafil.com/ - cialis vs viagra

Bình luận của bạn

TIN MỚI

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Cơ quan thuế không tự động hoàn thuế cho người nộp thuế, trường hợp có số thuế nộp thừa nhưng không đề nghị hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ thuế sau. Cụ thể, yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thông qua việc quyết toán...

27/05/2024 0